Artificial intelligence in perioperative medicine: a narrative review
Hyun-Kyu Yoon, Hyun-Lim Yang, Chul-Woo Jung, Hyung-Chul Lee
Korean J Anesthesiol. 2022;75(3):202-215.   Published online 2022 Mar 29     DOI: https://doi.org/10.4097/kja.22157
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Artificial intelligence-driven prediction of multiple drug interactions
Siqi Chen, Tiancheng Li, Luna Yang, Fei Zhai, Xiwei Jiang, Rongwu Xiang, Guixia Ling
Briefings in Bioinformatics.2022;[Epub]     CrossRef