Therapeutic effects of intravenous administration of bone marrow stromal cells on sevoflurane-induced neuronal apoptosis and neuroinflammation in neonatal rats
ZhongLiang Sun, Maiko Satomoto, Koshi Makita
Korean J Anesthesiol. 2015;68(4):397-401.   Published online 2015 Jul 28     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2015.68.4.397
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Exogenous recombinant Hsp70 attenuates sevoflurane anesthesia‐induced cognitive dysfunction in aged mice
Yongxiang Xie, Jianzhong Huang, Yijia Chen
Brain and Behavior.2023;[Epub]     CrossRef
Bone marrow mesenchymal stem cells regulate TGF‐β to adjust neuroinflammation in postoperative central inflammatory mice
Zhen‐Zhen Sun, Yun‐Feng Li, Zhi‐Peng Xv, You‐Zhi Zhang, Wei‐Dong Mi
Journal of Cellular Biochemistry.2020; 121(1): 371.     CrossRef
Viability of Mesenchymal Stem Cells in an Ex Vivo Circulation System
Hwa Jin Cho, Hyun Hong, Do Wan Kim, Kyo Seon Lee, Hwa Seon Han, Geum Hee Kim, Kyung Soon Choi, Yong Sook Kim, MUKHAMMAD KAYUMOV, Katrina K. Ki, Jacky Suen, John Fraser, In Seok Jeong
ASAIO Journal.2020; 66(4): 433.     CrossRef
Treatment of the bone marrow stromal stem cell supernatant by nasal administration—a new approach to EAE therapy
Xi Wang, Wantong Zhai, Jiahui Zhu, Wei Zhao, Xiaoyi Zou, Siying Qu, Shenyue Wang, Zhongze He, Zhaoying Li, Lingyang Wang, Bo Sun, Hulun Li
Stem Cell Research & Therapy.2019;[Epub]     CrossRef
Clonidine Protects Against Neurotoxicity Induced by Sevoflurane Through NF-κB Signaling Inhibition and Proinflammatory Cytokine Release in Rats
Lian Guo, Yi Yu, Naixing Xin, Jing Sun, Yong Chen, Meiling Yu
Journal of Molecular Neuroscience.2018; 65(4): 507.     CrossRef
RETRACTED ARTICLE: Effects of BDNF-Transfected BMSCs on Neural Functional Recovery and Synaptophysin Expression in Rats with Cerebral Infarction
Yongming Zhang, Binghui Qiu, Jinbiao Wang, Yi Yao, Chunlin Wang, Jiachuan Liu
Molecular Neurobiology.2017; 54(5): 3813.     CrossRef
Sevoflurane suppresses microglial M2 polarization
Zengyang Pei, Shenghao Wang, Qi Li
Neuroscience Letters.2017; 655: 160.     CrossRef
Immune Modulation by Volatile Anesthetics
Lindsay M. Stollings, Li-Jie Jia, Pei Tang, Huanyu Dou, Binfeng Lu, Yan Xu
Anesthesiology.2016; 125(2): 399.     CrossRef
MicroRNA-29a: A potential biomarker in the development of intracranial aneurysm
Wei-Hua Wang, Yun-Hua Wang, Li-Li Zheng, Xiao-Wan Li, Fang Hao, Dong Guo
Journal of the Neurological Sciences.2016; 364: 84.     CrossRef