Comparison of dexmedetomidine and ketamine for the analgesic effect using intravenous patient-controlled analgesia after gynecological abdominal surgery
Wonjin Lee, Jung Dae Shin, Kwangrae Choe, Myoung-Hun Kim
Korean J Anesthesiol. 2013;65(6 Suppl):S132-S134.   Published online 2013 Dec 26     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2013.65.6S.S132
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dexmededomidine in pediatric unilateral internal inguinal ring ligation
Guang Liu, Ling Zhang, Hui-Se Wang, Yi Lin, Hong-Quan Jin, Xiao-Dan Wang, Wei-Na Qiao, Ya-Tao Zhang, Jiao-Qian Sun, Zhi-Na Liu
World Journal of Clinical Cases.2022; 10(21): 7376.     CrossRef
Patient-controlled Intravenous Analgesia With Combination of Dexmedetomidine and Sufentanil on Patients After Abdominal Operation
Yongtao Gao, Xiaoming Deng, Hongbing Yuan, Yufang Leng, Tiezheng Zhang, Xuzhong Xu, Suming Tian, Jun Fang, Wen Ouyang, Xinming Wu
The Clinical Journal of Pain.2018; 34(2): 155.     CrossRef
Postoperative infusion of a low dose of dexmedetomidine reduces intravenous consumption of sufentanil in patient-controlled analgesia
Dae-eun Kweon, Youngbin Koo, Seonyi Lee, Kumhee Chung, Sowoon Ahn, Chunghyun Park
Korean Journal of Anesthesiology.2018; 71(3): 226.     CrossRef