Severe airway obstruction in an infant with congenital tracheal stenosis and congenital heart disease -A case report-
Eun Soo Kim, Ji-Young Yoon, Tae Kyun Kim, Jung-Min Hong, Jae Eun Kim
Korean J Anesthesiol. 2012;62(3):285-288.   Published online 2012 Mar 21     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2012.62.3.285
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Translational value of partial resection of the pulmonary artery wall for congenital heart disease-induced bronchial compression
Xiangyang Wu, Jie Zhu, Hao Liu, Wensheng Chen, Yalin Wei, Xinqiang Guan, Yanchun Zhang, Pengxian Tao, Bingren Gao
Journal of International Medical Research.2019; 47(10): 4949.     CrossRef
The association of congenital tracheobronchial stenosis and cardiovascular anomalies
Yen-Chun Chao, Chun-Chin Peng, Kuo-Sheng Lee, Shan-Miao Lin, Ming-Ren Chen
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.2016; 83: 1.     CrossRef