Morphine and remifentanil-induced cardioprotection: its experimental and clinical outcomes
Jin Mo Kim, Young Ho Jang, Jun Kim
Korean J Anesthesiol. 2011;61(5):358-366.   Published online 2011 Nov 23     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2011.61.5.358
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Targeting the opioid remifentanil: Protective effects and molecular mechanisms against organ ischemia-reperfusion injury
Shuyuan Yi, Hong Cao, Weilei Zheng, Yin Wang, Peifeng Li, Shoushi Wang, Zhixia Zhou
Biomedicine & Pharmacotherapy.2023; 167: 115472.     CrossRef
Remifentanil protects heart from myocardial ischaemia/reperfusion (I/R) injury via miR-206-3p/TLR4/NF-κB signalling axis
Dongyun Zhang, Qun Wang, Xunbin Qiu, Yiguan Chen, Xiaoli Yang, Yujian Guan
Journal of Pharmacy and Pharmacology.2022; 74(2): 282.     CrossRef
The effect of Remote Ischemic Preconditioning (RIPC) on myocardial injury and inflammation in patients with severe aortic valve stenosis undergoing Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVΙ)
Antonios Halapas, Alkistis Kapelouzou, Michael Chrissoheris, Gregory Pattakos, Dennis V. Cokkinos, Konstantinos Spargias
Hellenic Journal of Cardiology.2021; 62(6): 423.     CrossRef
Remifentanil pretreatment ameliorates H/R-induced cardiac microvascular endothelial cell dysfunction by regulating the PI3K/Akt/HIF-1α signaling pathway
Xiaojun Li, Zhenping Gui, Huizi Liu, Shaojie Qian, Yanan Jia, Xiaopan Luo
Bioengineered.2021; 12(1): 7872.     CrossRef
Remifentanil preconditioning confers cardioprotection via c-Jun NH 2 -terminal kinases and extracellular signal regulated kinases pathways in ex-vivo failing rat heart
Shi-Yun Jin, Jun Huang, Hai-Juan Zhu, Hao Wu, Shi-Jin Xu, Michael G. Irwin, Shu-Fang He, Ye Zhang
European Journal of Pharmacology.2018; 828: 1.     CrossRef
Intra-coronary morphine versus placebo in the treatment of acute ST-segment elevation myocardial infarction: the MIAMI randomized controlled trial
Philippe Le Corvoisier, Romain Gallet, Pierre-François Lesault, Etienne Audureau, Muriel Paul, Julien Ternacle, Saïd Ghostine, Stéphane Champagne, Raphaele Arrouasse, Dalila Bitari, Gauthier Mouillet, Jean-Luc Dubois-Randé, Alain Berdeaux, Bijan Ghaleh, J
BMC Cardiovascular Disorders.2018;[Epub]     CrossRef
Time-course Study on Left Ventricular Function in a Rabbit Model of Ischemia–reperfusion Injury With Morphine Preconditioning
Baihua Zhao, Chengxiao Liu, Darong Pu, Shi Zeng, Xi Dai, Minghui Liu
Journal of Cardiovascular Pharmacology.2017; 70(6): 390.     CrossRef
Remifentanil Preconditioning Reduces Postischemic Myocardial Infarction and Improves Left Ventricular Performance via Activation of the Janus Activated Kinase-2/Signal Transducers and Activators of Transcription-3 Signal Pathway and Subsequent Inhibition
Shigang Qiao, Xiaowen Mao, Yan Wang, Shaoqing Lei, Yanan Liu, Tingting Wang, Gordon T. Wong, Chi-Wai Cheung, Zhengyuan Xia, Michael G. Irwin
Critical Care Medicine.2016; 44(3): e131.     CrossRef
Intravenous Heroin Abuse and Acute Myocardial Infarction
Xiulu Ruan, Dawn D. Tiemann, Alan David Kaye
The American Journal of Forensic Medicine and Pathology.2016; 37(4): 317.     CrossRef
κ-Opioid receptors are involved in enhanced cardioprotection by combined fentanyl and limb remote ischemic postconditioning
Ya-Chao Xu, Rui-Ping Li, Fu-Shan Xue, Xin-Long Cui, Shi-Yu Wang, Gao-Pu Liu, Gui-Zhen Yang, Chao Sun, Xu Liao
Journal of Anesthesia.2015; 29(4): 535.     CrossRef
Cellular mechanisms against ischemia reperfusion injury induced by the use of anesthetic pharmacological agents
P. Álvarez, L. Tapia, L.A. Mardones, J.C. Pedemonte, J.G. Farías, R.L. Castillo
Chemico-Biological Interactions.2014; 218: 89.     CrossRef
Alpha lipoic acid protects the heart against myocardial post ischemia–reperfusion arrhythmias via KATP channel activation in isolated rat hearts
Magdalena Dudek, Joanna Knutelska, Marek Bednarski, Leszek Nowiński, Małgorzata Zygmunt, Anna Bilska-Wilkosz, Małgorzata Iciek, Monika Otto, Iwona Żytka, Jacek Sapa, Lidia Włodek, Barbara Filipek
Pharmacological Reports.2014; 66(3): 499.     CrossRef
The effect of butorphanol postconditioning on myocardial ischaemia reperfusion injury in rats
Y. Wu, J. Wan, W.-Z. Zhen, L.-F. Chen, J. Zhan, J.-J. Ke, Z.-Z. Zhang,, Y.-L. Wang
Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery.2014; 18(3): 308.     CrossRef
Effect of morphine-induced postconditioning in corrections of tetralogy of fallot
Rufang Zhang, Li Shen, Yewei Xie, Lin Gen, Xiaobing Li, Qiang Ji
Journal of Cardiothoracic Surgery.2013;[Epub]     CrossRef
[d-Ala2,d-Leu5]-enkephalin (DADLE) and morphine-induced postconditioning by inhibition of mitochondrial permeability transition pore, in human myocardium
Marinella Fuardo, Sandrine Lemoine, Claudia Lo Coco, Jean Luc Hanouz, Massimo Massetti
Experimental Biology and Medicine.2013; 238(4): 426.     CrossRef
Endogenous opiates and behavior: 2011
Richard J. Bodnar
Peptides.2012; 38(2): 463.     CrossRef